• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • انتصاب پروفسور صالحی به عضویت هیات امنای دانشگاه پیام نور با حکم وزیر محترم عتف

  • زمان بندی انتخاب واحد نیمسال 972

  • موسسه آموزش عالی آمل