• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه آمل ودانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  • کدرشته های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی آمل