• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آمل

  • دلنوشته ای ازدانشجو به استاد ارجمند پروفسورابراهیم صالحی عمران