• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • تسلیت درگذشت مهندس سلمان آذری دانشجوی ارشد مهندسی برق موسسه آمل در سانحه هوایی یاسوج

  • فهرست رشته محل های موسسه آمل در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد 96