• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • موسسه آموزش عالی آمل حایز رتبه برتر از سوی وزارت عتف

  • انتصاب جناب آقای دکتر صالحی عمران به عضویت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو

  • تقویم آموزشی