• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه علوم تربیتی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  12,981

گروه علوم تربیتی واقع در دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهعلوم تربیتی