• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی منتخب

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه علوم تربیتی
  •   رشته تحصیلی :  علوم تربیتی
  •   رتبه علمی :  استاد تمام  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر کوروش صدیقی
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه مکانیک
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی مکانیک-سوخت احتراق نفت
  •   رتبه علمی :  استادیار  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه برق
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی برق-کنترل
  •   رتبه علمی :  استاد تمام  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر حجت صفار حیدری
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه علوم تربیتی
  •   رشته تحصیلی :  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
  •   رتبه علمی :  دانشیار  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس اصغر ملامحمدی عمران
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه عمران
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی عمران
  •   رتبه علمی :  مربی

  • تلفن :   داخلی 121
  • پست الکترونیک :  a.gh.mollamohammadi@amol.ac.ir
  • دانلود رزومه


  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای وحید غفاری
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه حسابداری
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   رتبه علمی :  مربیصفحه 1 از 3123