• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  بهادر صدیقی
  •   سمت :  رییس اداره فارغ التحصیلان
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  130
  •   آدرس پست الکترونیک :  bahadorsadighi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مرتضی خراسانیان
  •   سمت :   مسئول دفتر حوزه ریاست
  •   واحد مربوطه :  حوزه ریاست
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  114
  •   آدرس پست الکترونیک :  khorasani@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  علی دبیری
  •   سمت :  مسئول فناوری آموزشی و آمار
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  142
  •   آدرس پست الکترونیک :  dabiri@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  حامد صالحی امینی
  •   سمت :  کارشناس برنامه ریزی و فارغ التحصیلان
  •   واحد مربوطه :  واحد آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  داخلی 132خط مستقیم 44152692
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  سیده نگین جوادی
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :   داخلی 144 خط مستقیم 44152693
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  نعیم صالحی عمران
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  داخلی 133 خط مستقیم 44152691
  •   آدرس پست الکترونیک :  صفحه 1 از 3123