• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه سطح یک کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  سید نبی کاظمی
  •   سمت :  کارشناس IT
  •   واحد مربوطه :  واحد فناوری
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  139
  •   آدرس پست الکترونیک :  NabiKazemi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  سودابه علی اکبرنیا عمران
  •   سمت :  کارشناس شهریه
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  138
  •   آدرس پست الکترونیک :  akbarnia@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  عباس محمدی
  •   سمت :  کارشناس مالی
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  137
  •   آدرس پست الکترونیک :  A.Mohammadi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مهدیه رجبی
  •   سمت :  کارشناس صندوق رفاه و مسئول کتابخانه
  •   واحد مربوطه :   معاونت دانشجویی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  220
  •   آدرس پست الکترونیک :  m.rajabi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مرتضی خراسانیان
  •   سمت :   مسئول حوزه ریاست و رئیس دبیرخانه
  •   واحد مربوطه :  حوزه ریاست
  •   تحصیلات :  کاردانی
  •   تلفن داخلی :  114
  •   آدرس پست الکترونیک :  khorasani@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  ادریس رجبی
  •   سمت :  انتظامات
  •   واحد مربوطه :  
  •   تحصیلات :  دیپلم
  •   تلفن داخلی :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  صفحه 2 از 212