• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  سودابه علی اکبرنیا عمران
  •   سمت :  کارشناس شهریه
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  138 خط مستقیم 44152697
  •   آدرس پست الکترونیک :  akbarnia@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  عباس محمدی
  •   سمت :  کارشناس مالی
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  137
  •   آدرس پست الکترونیک :  A.Mohammadi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  زهرا لسانی
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  داخلی 134 خط مستقیم 44152696
  •   آدرس پست الکترونیک :  lesani@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مهدیه رجبی
  •   سمت :  کارشناس امور دانشجویی و مسئول کتابخانه
  •   واحد مربوطه :   معاونت دانشجویی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  220 خط مستقیم 44152698
  •   آدرس پست الکترونیک :  m.rajabi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مختار جعفرپور
  •   سمت :  متصدی دبیرخانه
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  141 خط مستقیم 44258686
  •   آدرس پست الکترونیک :  jafarpour@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  ادریس رجبی
  •   سمت :  انتظامات
  •   واحد مربوطه :  
  •   تحصیلات :  دیپلم
  •   تلفن داخلی :  
  •   آدرس پست الکترونیک :