• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه علوم تربیتی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  salehi@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس نعیم صالحی عمران
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه برق :  جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبرنوعی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  a.ranjbar@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
  2كارشناسی ارشد مهندسی برق ـ كنترل

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه علوم تربیتی :  جناب آقای دکتر حجت صفارحیدری
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس نعیم صالحی عمران
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی علوم‌ تربيتی ـ برنامه‌ريزی آموزشی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه حسابداری :  جناب آقای دکتر قدرت اله برزگر
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم سیده نگین جوادی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد حسابداری
  2كارشناسی حسابداری
  3كارشناسی ‌ناپيوسته حسابداری
  4کاردانی پيوسته حسابداری ـ بازرگانی(فنی)

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه عمران :  جناب آقای مهندس قاسم ملامحمدی عمران
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس حامد صالحی امینی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی مهندسی عمران
  2كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی ساختمان
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی عمران ـ عمران
  4كارشناسی ناپيوسته مهندسی اجرايی عمران
  5كاردانی كاردان فنی عمران ـ كارهای عمومی ساختمان
  6کاردانی پيوسته ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان
  7کاردانی پيوسته نقشه کشی عمومی- طراحی صنعتی
  8کاردانی پيوسته نقشه برداری

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهسه شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه مدیریت و صنایع :  جناب آقای مهندس مهدی علی اکبرنیا عمران
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس حامد صالحی امینی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تولید
  2كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی
  3کارشناسی مدیریت صنعتی
  4کارشناسی مدیریت بازرگانی
  5كارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگانی
  6کارشناسی مهندسی صنایع
  7کاردانی پيوسته امور اداری
  8کاردانی پيوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزشنبهیک شنبهدو شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14صفحه 1 از 212