• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه کامپیوتر :  جناب آقای مهندس محمد عنایت تبار
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم نادیا مقصودلو
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی مهندسی كامپيوتر ـ نرم افزار
  2كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
  4کاردانی پيوسته کامپيوتر ـ نرم ‏افزار فنی
  5كاردانی علمی ـ كاربردی نرم افزار كامپيوتر

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزسه شنبهچهار شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه هنر و معماری :  سرکار خانم مهندس رئوفه طوسی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس نعیم صالحی عمران
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی مهندسی معماری
  2کارشناسی مهندسی معماری داخلی
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماری
  4کاردانی پيوسته طراحی و دوخت
  5کاردانی پيوسته گرافیک ـ گرافيک
  6کاردانی پيوسته نقشه‌کشی معماری ـ معماری

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه برق :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم نادیا مقصودلو
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی مهندسی برق ـ کنترل
  2كارشناسی مهندسی برق
  3کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل
  4کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
  5کاردانی پيوسته الکتروتکنيک ـ برق صنعتی
  6کاردانی پيوسته الکترونيک ـ الکترونيک عمومی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه عمومی و پایه :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1کلیه رشته ها

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه روانشناسی و تربیت بدنی :  سرکا خانم سیده عاصفه حسینی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس حامد صالحی امینی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته روانشناسی
  2کاردانی پیوسته تربیت بدنی
  3کاردانی پیوسته مدیریت خانواده

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روز
  ساعتصفحه 2 از 212