• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه کامپیوتر :  جناب آقای مهندس محمد عنایت تبار
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  m.enayat@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم سیده نگین جوادی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته مهندسی كامپيوتر ـ نرم افزار
  2كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
  4كاردانی علمی ـ كاربردی نرم افزار كامپيوتر

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه هنر و معماری :  سرکار خانم مهندس رئوفه طوسی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  r-toosi@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس نعیم صالحی عمران
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
  2کارشناسی پیوسته مهندسی معماری داخلی
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماری
  4کاردانی پيوسته طراحی و دوخت
  5کاردانی پيوسته نقشه‌کشی معماری ـ معماری

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه برق :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  taleshian@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  جناب آقای مهندس نعیم صالحی عمران
  •   رشته ها :  

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه مدیریت و صنایع :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  hadihosseini@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم زهرا لسانی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی مدیریت صنعتی
  2کارشناسی مدیریت بازرگانی
  3کارشناسی مهندسی صنایع
  4كارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگانی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه روانشناسی  :  سرکار خانم سیده عاصفه حسینی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم زهرا لسانی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته روانشناسی
  2کاردانی پیوسته مدیریت خانواده

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدوشنبهسه شنبه
  ساعت8 الی 1812 الی 18  •   مدیر گروه فنی و حرفه ای :  مرحوم جناب آقای مهندس مهدی رئیسی مدیرگروه سابق موسسه در رشته های فنی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روز
  ساعتصفحه 2 از 3123