• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه علوم پایه و عمومی :  جناب آقای قربان قاسمی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  ghasemi_2005@yahoo.com
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1کلیه رشته ها

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزچهار شنبهپنج شنبه
  ساعتصفحه 3 از 3123