• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران واحد ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای محمدحسن بطحایی
  •   سمت :  مدیر مالی
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه پنج شنبه
  ساعت9 الی 129 الی 129 الی 129 الی 129 الی 129 الی 12  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس سقا صالحی امینی
  •   سمت :  مدیر طرح و توسعه
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی منابع طبیعی
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزپنج شنبه
  ساعت9 الی 12  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس فرزانه زحمتکش
  •   سمت :  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی IT
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8-128-128-128-14  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   سمت :  مدیر امور پشتیبانی و قراردادها
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت9 الی 129 الی 129 الی 129 الی 12  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس بهادر صدیقی
  •   سمت :  مدیر پذیرش و فارغ التحصیلان
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی عمران
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزشنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8-148-148-148-148-148-14  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای علی دبیری
  •   سمت :  مدیر امور آموزشی
  •   رشته تحصیلی :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزشنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8-148-148-148-148-148-14