• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه صنایع
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  11,259

گروه صنایع واقع در دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهمهندسی صنایع