• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آموزش و بهسازی منابع انسانی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  18 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  12,194

  • دانشجویان محترم جهت دریافت فرم های مورد نیاز به قسمت نیازمندی ها--->فرم ها، مراجعه کنید.