• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دفترچه تلفن موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  13,838

 

شماره‌های تماس با موسسه
نام کارشناسسمت فعالیتشماره داخلیشماره مستقیم
آقای نعیم صالحی‌عمرانکارشناس آموزشرشته‌های هنر و معماری و علوم‌تربیتی13344152691
آقای حامد صالحی‌امینیکارشناس آموزشرشته‌های مدیریت – عمران – روانشناسی – صنایع – اموراداری – تربیت‌بدنی و مدیریت خانواده13244152692
خانم جوادیکارشناس آموزشرشته حسابداری14444152693
خانم مقصودلوکارشناس آموزشرشته‌های برق و کامپیوتر13944152694
خانم لسانیکارشناس آموزشامور پذیرش و فارغ‌التحصیلان13444152696
آقای دبیریکارشناس آموزشامور فناوری و ارتباط با سازمان‌ها142
خانم رجبیکارشناس امور دانشجوییامور دانشجویی و کتابخانه22044152698
آقای جعفرپورمتصدی دبیرخانهدبیرخانه آموزش14144258686
آقای محمدیکارشناس مالیحسابدار137
خانم اکبرنیاکارشناس مالیامور شهریه دانشجویی13844152697
آقای اخلاقیارتباط با اساتید211
آقای صدیقی130
آقای عمرانمعاون آموزش136
آقای رجبیمعاون دانشجویی12244229087
آقای بطحائیمدیر مالی12444227018
آقای دکتر صالحی‌عمرانمعاون اداری و مالی111
آقای قاسم ملامحمدی‌عمرانریاست401
حراست21044152695
آقای اصغر ملامحمدی‌عمرانعضو هیات علمیعمران و معماری121
آقای حسینی‌کوچکسراییعضو هیات علمیحسابداری و مدیریت318
آقای وحید غفاریعضو هیات علمیحسابداری320
خانم زحمتکشعضو هیات علمیکامپیوتر
خانم طوسیعضو هیات علمیهنر و معماری318
آقای عنایت‌تبارمدیر گروهکامپیوتر214
آقای برزگرمدیر گروهحسابداری214
خانم طالشیانمدیر گروهبرق315
آقای خراسانیاندفتر ریاست114
آقای احسانیمسئول انبار161
دورنگارحراست44254865
موسسه44229764