• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ شهریه ثابت ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1شهریه ثابت و متغیر ورودی 94

توجه: کلیه مبالغ به ریال است.

5 شهریور 1394