• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  20 آبان 1399
تعداد بازدید  :  984


دانشجوی محترم

جهت دانلود برنامه هفتگی دروس خود در ترم اول کلیک کنید:

مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته
1برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
2برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید
3برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
4برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد حسابداری
5برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
6برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد معماری
7برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازي منابع انساني
8برنامه ورودی 991 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مقطع کارشناسی پیوسته

ردیفرشته
1برنامه ورودی 991 مهندسی برق کارشناسی پیوسته
2برنامه ورودی 991 حسابداری کارشناسی پیوسته
3برنامه ورودی 991 روانشناسی کارشناسی پیوسته
4برنامه ورودی 991 علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
5برنامه ورودی 991 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته
6برنامه ورودی 991 مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
7برنامه ورودی 991 مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
8برنامه ورودی 991مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته

مقطع کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته)

ردیفرشته
1برنامه ورودی 991 کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
2برنامه ورودی 991 مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته-غیرمرتبط
3برنامه ورودی 991 مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته-مرتبط
4برنامه ورودی 991 معماری کارشناسی ناپیوسته
5برنامه ورودی 991 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
6برنامه ورودی 991 مهندسی تکنولوژی الترونیک کارشناسی ناپیوسته

مقطع کاردانی

ردیفرشته
1برنامه ورودی 991 حسابداری کاردانی پیوسته
2برنامه ورودی 991 طراحی دوخت کاردانی پیوسته
3برنامه ورودی 991 کامپیوتر کاردانی پیوسته
4برنامه ورودی 991 مدیریت خانواده کاردانی پیوسته

  برچسب ها :