• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  13 آذر 1394
تعداد بازدید  :  2,278


1- فیش واریزی بانکی(3برگی) به مبلغ 20هزار تومان به شماره حساب 2177395006002 بانک ملی به نام دانشگاه مازندران

2- فیش واریزی بانکی(3برگی) به مبلغ هزار تومان به شماره حساب 0107968779001 بانک ملی به نام موسسه آموزش عالی آمل

3- دانشجویانی که نسبت به اخذ تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی اقدام ننموده اند لازم است نسبت به ارائه آن به موسسه اقدام مقتضی را مبذول دارند.

  •  اصل مدرک مقطع قبلی
  • تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی
  •   ریز نمرات مقطع قبلی
  •   12 قطعه عکس برای آقایان و 6 قطعه برای خانمها
  • معافیت تحصیلی ، کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت