• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     نکات لازم برای انتخاب واحد
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  4 آبان 1395
تعداد بازدید  :  2,805


مقتضی است دانشجویان در زمان انتخاب واحد به رعایت دروس پیشنیاز و همنیاز مطابق با چارت درسی ارائه شده، رعایت تعداد واحدهای انتخابی مجاز در ترم و سایر قوانین آموزشی توجه داشته باشند و در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه، در زمان انتخاب واحد به مدیریت گروه مراجعه نمایند.

ضمناً واحدهای درسی گذرانده شده با کدهای مغایر با چارت درسی دوره، در زمان فارغ التحصیلی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و دانشجو به لحاظ مالی متضرر خواهد شد. برچسب ها :