• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     شهریه ثابت و متغیر ورودی 94
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  5 شهریور 1394
تعداد بازدید  :  1,749


توجه: کلیه مبالغ به ریال است.

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی سال 94

 

گروه آموزشی

شهريه ثابت هر نيمسال

شهريه متغير هر واحد

شهريه هر واحد پايان نامه‌

نظری

آزمايشگاهی و كارگاهی

علوم انسانی

6080625

1100975

3378125

4214725

سایر گروههای آموزشی

6756250

1263125

3378125

4214725

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای ورودی سال 94

 

گروه آموزشی

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلی

شهر‌يه‌ متغير برای هر واحد درسی

شهريه دروس عملی، آزمايشگاهی و كارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

علوم انسانی

3671875

176250

264375

279063

220313

734375

فنی و مهندسی

4626563

176250

264375

323125

264375

734375

سایر گروه های آموزشی

3965625

176250

264375

323125

264375

734375

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ورودی سال 94

 

گروه آموزشی

شهريه ثابت 

شهر‌يه‌ متغير برای هر واحد درسی

شهريه دروس عملی، آزمايشگاهی و كارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهريه هر واحد پروژه و کاراموزی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

علوم انسانی

3671875

176250

264375

279063

220313

734375

فنی و مهندسی

4626563

176250

264375

323125

264375

734375

سایر گروه های آموزشی

3965625

176250

264375

323125

264375

734375