• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آگهی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  23 مرداد 1399
تعداد بازدید  :  297


آگهی مزایده املاک غیر منقول:

موسسه آموزش عالی آمل (غیر انتفاعی – غیر دولتی)، به استناد ماده 31 و 35 آیین نامه مالی معاملاتی، در نظر دارد تا دو دستگاه آپارتمان در طبقات همکف و دوم، از یک آپارتمان سه واحدی، واقع در آمل، بلوار طالب آملی، دریای 24، پلاک 17 با مشخصات ثبت سندی زیر را از طریق مزایده کتبی، با شرایط نقد و اقساط به فروش برساند. کارشناس قیمت آپارتمان طبقه همکف را 298,142,000 (دویست و نود و هشت میلیون یکصد و چهل و دو هزار تومان)و طبقه دوم را 648,500,000 (ششصدو چهل و هشت میلیون و پانصد هزار تومان).تعیین نموده است. مزایده از قیمت پایه اعلام شده، شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد.
شرایط:
متقاضیان باید پنج درصد مبلغ پیشنهادی ملک مورد نظر را طی چک بانکی در وجه موسسه به همراه پیشنهاد قیمت، شامل میزان و زمانبندی پرداخت نقد و اقساط را در دو پاکت مجزای الف و ب، به صورت دربسته تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 28/05/1399 به دفتر امور اداری موسسه تحویل و رسید دریافت دارند. روی پاکت مشخصات خریدار و اینکه پاکت شامل چک بانکی (پاکت الف) و یا پیشنهاد قیمت (پاکت ب) است؛ درج گردد. پاکات همان روز در کمیسیون معاملات به ترتیب ابتدا پاکت الف، سپس در صورت پذیرش چک؛ پاکت ب بازگشایی خواهد گردید. پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و نظایر اینها، از درجه اعتبار ساقط است. حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه بازگشایی، آزاد است.
در صورت انصراف برنده از مزایده، چک بانکی اخذ شده به نفع موسسه ضبط و نقد خواهد شد. هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه رسمی به عهده برنده مزایده است. سایر هزینه ها، به صوت مساوی بین خریدار و موسسه، تقسیم خواهد گردید. شرکت در مزایده ایجاد حق برای شرکت کننده و تکلیف برای موسسه نمی نماید. موسسه در رد یا قبول هر یک یا کلیه درخواست ها، یا تمدید مهلت و ابطال مزایده مختار است.
مشخصات واحدها:
با مراجعه به موسسه در ساعت اداری، یک کپی از اسناد مناقصه شامل کپی از حدود اربعه مندرج در سند واحدهای زیر را از امور اداری خریداری نموده، در نسخه دیگر، رویت شرایط قرارداد و دریافت اسناد را تایید نماید.
1. واحد همکف با پلاک ثبتی 1561 فرعی از 24.53 به مساحت 55.85 متر مربع (پنجاه و پنج متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع) به همراه 4.50 (چهار و نیم) متر مربع پارکینگ.
2. طبقه دوم با پلاک ثبتی 1561 فرعی از 24.55 به مساحت 123.70 متر مربع (یکصد و بیست و سه متر و هفتاد دسیمتر مربع) به همراه 12 (دوازده) متر مربع پارکینگ.

علی حسن رجبی
مدیر امور اداری برچسب ها :