• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
      برچسب ‘ رشته ها ‘
روز:  ماه:  سال:  دسته:  

ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1رشته های موسسه 
نشانی :  مازندران-آمل-بلوار طالب آملی-خیابان فیاض بخش
تلفن :  ۴۴۲۵۸۶۸۶-۰۱۱  ۴-۴۴۱۵۲۶۹۱-۰۱۱
دورنگار :  ۴۴۲۲۹۷۶۴-۰۱۱
صندوق پستی : ۷۷۶-۴۶۱۳۵
کد پستی : ۴۶۱۵۸۶۸۸۷۱
آدرس الکترونیکی :  info@amol.ac.ir