• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران واحد ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   سمت :  مدیر امور پشتیبانی و قراردادها
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت9 الی 129 الی 129 الی 129 الی 12