• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران واحد ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   سمت :  مشاور رئیس
  •   رشته تحصیلی :  علوم تربیتی
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزپنج شنبه
  ساعت8-13  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای محمدحسن بطحایی
  •   سمت :  مدیر مالی
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه پنج شنبه
  ساعت9 الی 129 الی 129 الی 129 الی 129 الی 129 الی 12  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس فرزانه زحمتکش
  •   سمت :  مدیر ICT
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی IT
  •   ملاقات حضوری با مدیر :  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8-128-128-128-14

  • تلفن :  داخلی 214
  • پست الکترونیک :  f_zahmatkesh@amol.ac.ir , farzanehzahmatkesh@gmail.com
  • دانلود رزومه