• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  عباس محمدی
  •   سمت :  کارشناس مالی
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  137 خط مستقیم:44152698
  •   آدرس پست الکترونیک :  A.Mohammadi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  بهنام جعفری
  •   سمت :  امور آموزش (پذیرش، دانش نامه)
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  136
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  نسرین رضوی
  •   سمت :  کارشناس فارغ التحصیلان (تاییدیه تحصیلی و سجاد)
  •   واحد مربوطه :  اداره پذیرش و فارغ التحصیلان
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  143 خط مستقیم:44152696
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  سیده نگین جوادی
  •   سمت :  خدمات آموزشی (فارغ التحصیلی-مدرک موقت)
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :   داخلی 144 خط مستقیم 44152693
  •   آدرس پست الکترونیک :  javadi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  مهدیه رجبی
  •   سمت :  کارشناس امور دانشجویی و مسئول کتابخانه
  •   واحد مربوطه :   معاونت دانشجویی (امور دانشجویی، دبیرخانه، کمیسیون موارد خاص)
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  121 خط مستقیم 44152694
  •   آدرس پست الکترونیک :  m.rajabi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  ادریس رجبی
  •   سمت :  انتظامات
  •   واحد مربوطه :  
  •   تحصیلات :  دیپلم
  •   تلفن داخلی :  230
  •   آدرس پست الکترونیک :