• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     کارکنان

  •   نام و نام خانوادگی :  سودابه علی اکبرنیا عمران
  •   سمت :  کارشناس شهریه
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  138 خط مستقیم 44152697
  •   آدرس پست الکترونیک :  akbarnia@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  عباس محمدی
  •   سمت :  کارشناس مالی
  •   واحد مربوطه :  اداره امور مالی
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  137
  •   آدرس پست الکترونیک :  A.Mohammadi@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  بهنام جعفری
  •   سمت :  کارشناس پذیرش و فارغ التحصیلان
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  136
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  مرتضی خراسانیان
  •   سمت :   مسئول دفتر حوزه ریاست
  •   واحد مربوطه :  حوزه ریاست
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :  114 خط مستقیم: 44258686
  •   آدرس پست الکترونیک :  khorasani@amol.ac.ir  •   نام و نام خانوادگی :  علی دبیری
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  واحد آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی ارشد
  •   تلفن داخلی :  داخلی 132خط مستقیم 44152691
  •   آدرس پست الکترونیک :    •   نام و نام خانوادگی :  سیده نگین جوادی
  •   سمت :  کارشناس آموزش و مسئول رشته
  •   واحد مربوطه :  اداره آموزش
  •   تحصیلات :  کارشناسی
  •   تلفن داخلی :   داخلی 144 خط مستقیم 44152693
  •   آدرس پست الکترونیک :  javadi@amol.ac.ir