• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     معاونت ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس علی حسن رجبی
  •   سمت :  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  •   رشته تحصیلی :  اطلاعات و حفاظت اطلاعات
  •   رتبه علمی :  
  •   ملاقات حضوری با معاونت:  
  روزدو شنبه سه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 تا 148 تا 148 تا 148 تا 14