• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     معاونت ها

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مرتضی خراسانیان
  •   سمت :  سرپرست معاونت آموزشی
  •   رشته تحصیلی :  مدیریت
  •   رتبه علمی :  
  •   ملاقات حضوری با معاونت:  
  روزشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
  ساعت8 تا 128 تا 128 تا 128 تا 128 تا 12

  • تلفن :  داخلی 143
  • پست الکترونیک :   khorasani@amol.ac.ir , mortezakhorasanian@gmail.com
  • دانلود رزومه