• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه حسابداری
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  15,187

گروه حسابداری واقع در دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطع

رشته
کارشناسی پیوستهحسابداری
کارشناسی ناپیوستهحسابدای
کاردانی پیوستهحسابدای

 

مراحل انجام کارآموزی و پروژه مالی برای دانشجویان رشته حسابداری

الف)کارآموزی:

1-انتخاب واحد مربوطه در مهلت های قانونی مقرر با رعایت پیش نیاز وتعیین استاد راهنما و درنظرگرفتن اینکه آیا فرصت کافی برای تکمیل ساعات حضور در صنعت/شرکت مربوطه را دارد یا خیر؟

2-هماهنگی با استاد راهنما جهت انتخاب صنعت/شرکت محل انجام کارآموزی

3-دریافت معرفی نامه از دانشگاه برای صنعت/شرکت مورد نظر برای انجام کارآموزی

4-حضور وانجام کارآموزی درصنعت/شرکت مربوطه وارائه ساعات و روزهای حضور،آدرس مکان انجام کارآموزی،نام سرپرست کارآموزی بهمراه شماره تماس انها به استاد راهنما

5-مکتوب نمودن تجربیات عملی به طور هفتگی در فرم های ازقبل طراحی شده کارآموزی( فرمهای مربوطه در انتشارات دانشگاه موجود است)

6-تکمیل نهایی فرمهای کارآموزی که ممهور به مهر صنعت/شرکت مربوطه بوده که توسط سرپرست کارآموزی نیز امضا شده باشد(بهمراه پر کردن جداول ارزشیابی)

7-دریافت یک برگ گواهی اشتغال به کاراموزی مبنی بر حضور کامل دانشجو از صنعت/شرکت مربوطه وارائه آن به استاد راهنما(جوابیه بند3)

8-هماهنگی با استاد راهنما جهت تحویل فرم های کارآموزی وانجام مصاحبه در تاریخ های نزدیک به امتحانات ترم مربوطه

9-همراه با فرم های کارآموزی گزارش جداگانه ای که فرآیندها وعملیات دوره کارآموزی را تشریح کند بایستی توسط دانشجویان تحویل استاد راهنما نمایند(مستندات کارهای انجام شده،نمونه فرم ها و…)

ب)پروژه مالی

1-انتخاب واحد مربوطه در مهلت های قانونی مقرر با رعایت پیش نیاز وتعیین استاد راهنما

2-هماهنگی با استاد راهنما برای انتخاب موضوع پروژه(حداکثر یک هفته بعد از انتخاب واحد)

3-ارائه گزارش های مکتوب بطور ماهانه(برای ترم های معمولی) وهر ده روز(برای ترم تابستان)به استاد راهنما

4-جمع بندی پروژه تحقیقاتی وعلمی موردنظر بطور مکتوب(ترجیحاً تایپ شده بهمراه سی دی موردنظر) وتحویل آن حداکثر در روزهای برگزاری امتحانات ترم مربوطه