• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     چارت سازمانی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  16,634

چارت سازمانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آمل به شرح ذیل می باشد: