• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه برق
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  14,858

گروه برق واقع در دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهمهندسی برق کنترل
کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی الکترونیک
کاردانیالکترونیک
کاردانیالکتروتکنیک