• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیریت بازرگانی-مالی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  24 مهر 1394
تعداد بازدید  :  13,247

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت گروه یک به شرح ذیل می باشد:

 ۸ تا ۱۰۱۰ تا ۱۲۱۲ تا ۱۴۱۴ تا ۱۶۱۶ تا ۱۷:۳۰۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰
پنج شنبه

روش تحقیق

( پیش)

پروفسور صالحی

تحلیل آماری

دکتر قاسمی

مدیریت استراتژیک

پیشرفته

دکتر عمران

 

زبان تخصصی

(پیش)

دکتر طریقی

 

تئوری مدیریت

پیشرفته

دکتر آزادنیا

تحقیق در

عملیات پیشرفته

دکتر وحیدی