• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     تقویم آموزشی
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  15,971

ترم مهر 99 (نیمسال اول 1400-1399)

تسویه و درخواست مالی:99/06/22  
پرداخت علی الحساب شهریه: 99/06/23
انتخاب واحد :99/06/24   الی  99/07/03
حذف و اضافه :99/07/05  الی   99/07/10
شروع کلاس ها : 99/06/30
پایان کلاس ها :99/10/14
شروع امتحانات :99/10/20
پایان امتحانات:99/11/02

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

نیمسال دوم 99-98

انتخاب واحد :98/11/12   الی  98/11/17
شروع کلاس ها : 
حذف و اضافه :
شروع امتحانات :99/03/17
پایان امتحانات:99/03/27

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

 

نیمسال اول 99-98

انتخاب واحد :98/06/23   الی  98/06/28
شروع کلاس ها : 98/06/30
حذف و اضافه :98/06/30 الی 98/07/01
شروع امتحانات :98/10/14
پایان امتحانات:98/10/26

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

 

 

ترم تابستان 97 (نیمسال سوم 98-97)

انتخاب واحد :98/04/22   الی  98/04/28
شروع کلاس ها : 98/04/29
پایان کلاس ها :98/06/07
شروع امتحانات :98/06/11
پایان امتحانات:98/06/13

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

 

ترم بهمن 97 (نیمسال دوم 98-97)

تسویه و درخواست مالی:97/11/10  
پرداخت علی الحساب شهریه:97/11/11  الی  97/11/12
انتخاب واحد :97/11/13   الی  97/11/18
حذف و اضافه :97/11/27  الی   97/11/30
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:97/11/27  الی   97/11/30
انتخاب واحد با تاخیر:97/11/27  الی   97/11/30
شروع کلاس ها : 97/11/20
پایان کلاس ها :98/03/30
حذف تک درس:
شروع امتحانات :98/04/01
پایان امتحانات:98/04/13
ثبت نام دانشجوی مهمان:

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید

 

ترم مهر 97 (نیمسال اول98-97)

تسویه و درخواست مالی:97/06/15  
پرداخت علی الحساب شهریه:97/06/16  الی  97/06/17
انتخاب واحد :97/06/18   الی  97/06/22
حذف و اضافه :97/07/02  الی   97/07/05
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:
شروع کلاس ها : 97/06/24
پایان کلاس ها :97/10/20
حذف تک درس:
شروع امتحانات :97/10/22
پایان امتحانات:97/11/04
ثبت نام دانشجوی مهمان:

   به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند درصورت تاخیر در انجام انتخاب واحد با جریمه مواجه میشوید.

ترم تابستان 96 (نیمسال سوم 97-96)

تسویه و درخواست مالی:
پرداخت علی الحساب شهریه:
انتخاب واحد :۲۳ الی ۲۷ تیر ۹۷
حذف و اضافه :
انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر:
شروع کلاس ها : ۲۵ تیر ۹۷
پایان کلاس ها :۳۱ مرداد ۹۷
حذف تک درس:
تاریخ امتحانات :۴ الی ۶ شهریور ۹۷ 
ثبت نام دانشجوی مهمان: