• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     رشته های موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  20,501

 

کارشناسی ارشدگروه فنی مهندسیمهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-کنترل
گروه هنرمهندسی معماری
گروه علوم انسانیآموزش و بهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک
مدیریت صنعتی- تولید و عملیات
مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه
حسابداری

 

کارشناسی پیوستهگروه فنی مهندسیمهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
گروه علوم انسانیعلوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
حسابداری
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
روانشناسی
گروه هنرمهندسی معماری
مهندسی معماری داخلی

 

کارشناسی ناپیوستهگروه فنی مهندسیمهندسی تکنولوژی الکترونیک
مهندسی تکنولوژی کنترل
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
مهندسی تکنولوژی ساختمان
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
گروه علوم انسانیعلمی-کاربردی حسابداری
مدیریت بازرگانی
گروه  معماریمهندسی تکنولوژی معماری

 

کاردانی پیوستهگروه فنی مهندسیالکتروتکنیک-برق صنعتی
الکترونیک-الکترونیک عمومی
نقشه برداری-نقشه برداری
کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان
نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
علمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر
ساخت و تولید-ماشین ابزار
نرم افزار کامپیوتر
گروه علوم انسانیحسابداری- بازرگانی
امور اداری
مدیریت خانواده-مدیریت خانواده
تربیت بدنی-تربیت بدنی
گروه هنر و معمارینقشه کشی معماری-معماری
گرافیک-گرافیک
طراحی و دوخت

 

کاردانیگروه فنی مهندسیعلمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان