• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دفترچه تلفن موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  16,342

خواهشمند است جهت دریافت پاسخ سریعتر با شماره مستقیم کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید. 

شماره‌ تماس هاي موسسه آموزش عالی آمل
سمتنام مسئولداخلیمستقیمواحد
ساختمان اداری
طبقه سوم
رياستدكتر رنجبرنوعي111حوزه رياست
معاون اداري و ماليدکتر صالحی‌عمران110
مسئول دفترآقاي خراسانيان11444258686
حراست21044152695
طبقه دوم
کارشناس پذیرشآقای جعفری136واحد پذيرش و فارغ‌التحصيلي
كارشناس پذيرشخانم رضوی14344152696
معاون آموزشآقاي عمران143حوزه معاونت
معاون دانشجوييآقاي رجبي12244229087
مدير توسعهآقاي سقا صالحي21344227018
مدير امور ماليآقاي بطحائي21244227018
طبقه اول
كارشناس آموزشخانم جوادی14444152693اداره خدمات آموزشی
متصدي دبيرخانه و کتابخانهخانم رجبی14144152694
مدير فناوري اطلاعاتخانم زحمتكش142فناوري اطلاعات
كارشناس امور ماليآقاي محمدي137امور مالي
كارشناس امور شهريهخانم طالشیان13844152697
همکف
مسئول انبار161انبار
ساختمان آموزشي
طبقه دومساختمان آموزشي
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
آقای عمران313
آقای حسینی کوچکسرایی319
آقاي برزگر317
طبقه اول
اطلاعات اساتيدآقای اخلاق211
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
آقاي غفاري320
خانم زحمتكش214
خانم طوسي318
خانم طالشيان315
همکف
نگهبانیآقای رجبی230