• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     دفترچه تلفن موسسه
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  15,445

خواهشمند است جهت دریافت پاسخ سریعتر با شماره مستقیم کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید. 

شماره‌ تماس هاي موسسه آموزش عالی آمل
سمتنام مسئولداخلیمستقیمواحد
ساختمان اداری
طبقه سوم
رياستدكتر رنجبرنوعي111حوزه رياست
معاون اداري و ماليدکتر صالحی‌عمران110
مسئول دفترآقاي خراسانيان11444258686
حراست21044152695
طبقه دوم
مدير پذيرشآقاي صديقي130واحد پذيرش و فارغ‌التحصيلي
کارشناس پذیرشآقای جعفری136
كارشناس پذيرشخانم رضوی14344152696
معاون آموزشآقاي عمران143حوزه معاونت
معاون دانشجوييآقاي رجبي12244229087
مدير توسعهآقاي سقا صالحي21344227018
مدير امور ماليآقاي بطحائي21244227018
طبقه اول
مدیر آموزشآقاي دبيري14244228169اداره خدمات آموزشی
كارشناس آموزشآقاي صالحي‌امینی13244152691
كارشناس آموزشخانم جوادی14444152693
کارشناس آموزشخانم لسانی13944152692
متصدي دبيرخانهآقای جعفرپور14144152694
مدير فناوري اطلاعاتخانم زحمتكش214فناوري اطلاعات
كارشناس امور ماليآقاي محمدي137امور مالي
كارشناس امور شهريهخانم اكبرنيا13844152697
كارشناس امور شهريهآقای نعیم صالحی‌عمران133
همکف
مسئول انبارآقاي احساني161انبار
ساختمان آموزشي
طبقه دومساختمان آموزشي
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
آقای عمران313
آقای حسینی کوچکسرایی319
آقاي برزگر317
آقاي اصغر ملامحمدي228
طبقه اول
اطلاعات اساتيدآقای اخلاق211
كتابخانهخانم رجبي22044152698
مدیر گروه
و
عضو هیات علمی
آقای قاسم ملامحمدی311
آقاي غفاري320
خانم زحمتكش214
خانم طوسي318
خانم طالشيان315
همکف
نگهبانیآقای رجبی230