• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیریت صنعتی-تولید
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  24 مهر 1394
تعداد بازدید  :  13,779

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت گروه دو به شرح ذیل می باشد:

ٰ

 ۱۳ تا ۱۴:۳۰۱۴:۳۰ تا ۱۶۱۶ تا ۱۸
    سه شنبه

مدیریت استراتژیک

پیشرفته

دکتر عمران

تحقیق در عملیات

(پیش)

دکترعمران

تئوری مدیریت

پیشرفته

دکتر رضوی

 

چهارشنبه

زبان تخصصی

(پیش)

دکتر طریقی

تحلیل آماری

دکتر قاسمی

تحقیق در عملیات

پیشرفته

دکتروحیدی