• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی همکار

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   گروه علمی:  همکار علمی گروه علوم تربیتی
  •   رشته تحصیلی :  علوم تربیتی
  •   رتبه علمی :  استاد تمام  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر کوروش صدیقی
  •   گروه علمی:  همکار علمی گروه مکانیک
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی مکانیک-سوخت احتراق نفت
  •   رتبه علمی :  استاد تمام  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی
  •   گروه علمی:  همکار علمی گروه برق
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی برق-کنترل
  •   رتبه علمی :  استاد تمام  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر حجت صفار حیدری
  •   گروه علمی:  همکار علمی گروه علوم تربیتی
  •   رشته تحصیلی :  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
  •   رتبه علمی :  دانشیار  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمران
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه مدیریت
  •   رشته تحصیلی :  مدیریت
  •   رتبه علمی :  استادیار  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس فرزانه زحمتکش
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه کامپیوتر
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
  •   رتبه علمی :  مربی