• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه علوم تربیتی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   تلفن :  داخلی 110
  •   آدرس پست الکترونیک :  salehi@amol.ac.ir
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه کارشناسی ارشد برق :  سرکار خانم طاهره طالشیان جلودار
  •   تلفن :  داخلی 130
  •   آدرس پست الکترونیک :  taleshian@amol.ac.ir
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهسه شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه ارشد حسابداری :  جناب آقای دکتر قدرت اله برزگر
  •   تلفن :  داخلی 317
  •   آدرس پست الکترونیک :  gh.barzegar@amol.ac.ir
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه عمران ، معماری و گرافیک :  جناب آقای مهندس حامد صالحی امینی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روز
  ساعت  •   مدیر گروه ارشد مدیریت :  جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمران
  •   تلفن :  داخلی 111
  •   آدرس پست الکترونیک :  mehdiomran@amol.ac.ir
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت10 الی 1510 الی 1510 الی 1510 الی 15  •   مدیر گروه کامپیوتر :  سرکار خانم مهندس سیده نسرین رضوی
  •   تلفن :  داخلی 143
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14