• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه علوم تربیتی :  جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران
  •   تلفن :  داخلی 110
  •   آدرس پست الکترونیک :  salehi@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم سیده نگین جوادی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه برق :  جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبرنوعی
  •   تلفن :  داخلی 111
  •   آدرس پست الکترونیک :  a.ranjbar@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
  2كارشناسی ارشد مهندسی برق ـ كنترل

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهسه شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه علوم تربیتی :  جناب آقای دکتر حجت صفارحیدری
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  saffar@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم سیده نگین جوادی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی علوم‌ تربيتی ـ برنامه‌ريزی آموزشی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه حسابداری :  جناب آقای دکتر قدرت اله برزگر
  •   تلفن :  داخلی 317
  •   آدرس پست الکترونیک :  gh.barzegar@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم سیده نگین جوادی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد حسابداری
  2كارشناسی حسابداری
  3كارشناسی ‌ناپيوسته حسابداری
  4کاردانی پيوسته حسابداری ـ بازرگانی(فنی)

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14  •   مدیر گروه عمران :  جناب آقای مهندس قاسم ملامحمدی عمران
  •   تلفن :  داخلی 311
  •   آدرس پست الکترونیک :  gh.mollamohammadi@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی مهندسی عمران
  2كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی ساختمان
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی عمران ـ عمران
  4كارشناسی ناپيوسته مهندسی اجرايی عمران
  5كاردانی كاردان فنی عمران ـ كارهای عمومی ساختمان
  6کاردانی پيوسته ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان
  7کاردانی پيوسته نقشه کشی عمومی- طراحی صنعتی
  8کاردانی پيوسته نقشه برداری

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهسه شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه ارشد مدیریت :  جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمران
  •   تلفن :  داخلی 143
  •   آدرس پست الکترونیک :  mehdiomran@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم زهرا لسانی
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تولید
  2كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت10 الی 1510 الی 1510 الی 1510 الی 15