• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه هنر و معماری :  سرکار خانم مهندس رئوفه طوسی
  •   تلفن :  داخلی 318
  •   آدرس پست الکترونیک :  r-toosi@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم زهرا لسانی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
  2کارشناسی پیوسته مهندسی معماری داخلی
  3كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی معماری
  4کاردانی پيوسته طراحی و دوخت
  5کاردانی پيوسته نقشه‌کشی معماری ـ معماری

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه برق و کامپیوتر :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   تلفن :  داخلی 315
  •   آدرس پست الکترونیک :  taleshian@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1كارشناسی پیوسته مهندسی برق ـ کنترل
  2كارشناسی پیوسته مهندسی برق
  3کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل
  4کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
  5کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی
  6کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی
  7کارشناسی پیوسته مهندسی كامپيوتر ـ نرم افزار
  8كارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر
  9كارشناسی ناپيوسته مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
  10كاردانی علمی ـ كاربردی نرم افزار كامپيوتر

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزیک شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه مدیریت و صنایع :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   تلفن :  داخلی 319
  •   آدرس پست الکترونیک :  hadihosseini@amol.ac.ir
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی مدیریت صنعتی
  2کارشناسی مدیریت بازرگانی
  3کارشناسی مهندسی صنایع
  4كارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگانی

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
  ساعت8 الی 148 الی 148 الی 148 الی 14  •   مدیر گروه روانشناسی  :  سرکار خانم سیده عاصفه حسینی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  سرکار خانم زهرا لسانی
  •   رشته ها :  
  1کارشناسی پیوسته روانشناسی
  2کاردانی پیوسته مدیریت خانواده

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزدوشنبهسه شنبه
  ساعت8 الی 1812 الی 18  •   مدیر گروه عمومی :  جناب آقای هادی برهانی فر
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1کلیه رشته ها

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روز
  ساعت  •   مدیر گروه علوم پایه  :  جناب آقای قربان قاسمی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  ghasemi_2005@yahoo.com
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  
  1کلیه رشته ها

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روزپنج شنبه
  ساعت8 الی 14