• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی همکار

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر قدرت اله برزگر
  •   گروه علمی:  مدیر گروه حسابداری
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   رتبه علمی :  استادیار  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   گروه علمی:  مدیر گروه برق
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی برق-کنترل
  •   رتبه علمی :    •   نام و نام خانوادگی :  سید هادی حسینی کوچکسرایی
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه حسابداری
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   رتبه علمی :  مربی