• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی منتخب

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس قاسم ملامحمدی عمران
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه عمران
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی عمران
  •   رتبه علمی :  مربی  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر مهدی علی اکبرنیا عمران
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه مدیریت
  •   رشته تحصیلی :  مدیریت
  •   رتبه علمی :  مربی  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس فرزانه زحمتکش
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه کامپیوتر
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
  •   رتبه علمی :  مربی  •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس رئوفه طوسی
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه هنر و معماری
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی معماری
  •   رتبه علمی :  مربی  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای سید هادی حسینی کوچکسرائی
  •   گروه علمی:  هیات علمی گروه حسابداری
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   رتبه علمی :  مربی  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر قدرت اله برزگر
  •   گروه علمی:  مدیر گروه حسابداری
  •   رشته تحصیلی :  حسابداری
  •   رتبه علمی :  استادیار