• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی منتخب

  •   نام و نام خانوادگی :  جناب آقای مهندس محمد عنایت تبار
  •   گروه علمی:  مدیر گروه کامپیوتر
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی فناوری اطلاعات
  •   رتبه علمی :    •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
  •   گروه علمی:  مدیر گروه برق
  •   رشته تحصیلی :  مهندسی برق-کنترل
  •   رتبه علمی :