• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     اعضای هیات علمی منتخب

    •   نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم مهندس طاهره طالشیان جلودار
    •   گروه علمی:  مدیر گروه برق
    •   رشته تحصیلی :  مهندسی برق-کنترل
    •   رتبه علمی :