• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
 • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     مدیران گروه و مسئولین رشته ها

  •   مدیر گروه فنی و حرفه ای :  مرحوم جناب آقای مهندس مهدی رئیسی مدیرگروه سابق موسسه در رشته های فنی
  •   تلفن :  
  •   آدرس پست الکترونیک :  
  •   مسئول رشته :  
  •   رشته ها :  

  •   ملاقات حضوری با مدیر گروه:  
  روز
  ساعت