• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • زمانبندی آموزشی نیمسال اول تحصیلی 99-98