• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • کد رشته های مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1403 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آمل