• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
  • مراسم تودیع جناب آقای دکتر رنجبر نوعی و معارفه سرپرست جدید جناب آقای دکتر علی اکبرنیاعمران