• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه عمران
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  15,679

گروه عمران واقع در دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهمهندسی عمران
کارشناسی ناپیوستهعمران
کارشناسی ناپیوستهساختمان
کاردانی پیوستهساختمان
کاردانی پیوستهنقشه برداری
کاردانی پیوستهنقشه کشی عمومی-طراحی صنعتی
کاردانی ناپیوستهعمران