• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه معماری
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  16,129

گروه معماری واقع در دانشکده هنرومعماری موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطعرشته
کارشناسی پیوستهمهندسی معماری
کارشناسی پیوستهمعماری داخلی
کارشناسی ناپیوستهمعماری
کاردانی پیوستهمعماری