• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     آرشیو اخبار

روز:  ماه:  سال:  دسته:  
ردیفعنوانمحتواتاریخ انتشار
1تقدیر از جناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعیجناب آقای دکتر ابوالفضل رنجبر نوعیبدین وسیله ضمن قدردانی و ...27 خرداد 1400
2نماینده امور کنسولی دانشجویان خارجینماینده امور کنسولی دانشجویان خارجی در موسسه آموزش عالی آمل ...17 خرداد 1400
3پویش توجه به آموزش عالی مهارتی از رئیس جمهور آیندهتقاضا توجه به آموزش عالی مهارتی از رئیس جمهور آیندهhttps:/ ...14 خرداد 1400
4پیام تسلیت به حضور جناب مهندس رضاپورجناب آقای مهندس رضاپورمدرس محترم موسسه آموزش عالی آملفقد ...14 اردیبهشت 1400
5تعطیلی موسسه روز پنجشنبه 23 بهمنموسسه آموزش عالی آمل روز پنجشنبه مورخ 23 بهمن ماه تعطیل میبا ...20 بهمن 1399
6تبریک به جناب آقای دکتر صدیقیجناب آقای دکتر کوروش صدیقیریاست محترم هیات امنا و عضو محتر ...26 آذر 1399