• پذیرش دانشجو با آزمون و بدون آزمون در موسسه آمل
  • موسسه آموزش عالی آمل دارای رتبه کشوری
     گروه مدیریت
نوشته شده توسط :  Admin
تاریخ انتشار :  17 مرداد 1394
تعداد بازدید  :  15,744

گروه مدیریت واقع در دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آمل دارای رشته-گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

مقطع

رشته
کارشناسی پیوستهمدیریت بازرگانی
کارشناسی پیوستهمدیریت صنعتی
کارشناسی ناپیوستهمدیریت بازرگانی
کاردانی پیوستهامور اداری